සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
මුල් පිටුව සදහා ඇති සාකච්ඡා පිටුවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කරුණාකර මතක තබාගන්න: මෙම පිටුවෙහි අරමුණ වනුයේ මුල් පිටුවෙහි වැඩිදියුණු කිරීම් පිළිබද සාකච්ජා කිරීමයි. මෙම පිටුව වෙනත් ප්‍රශ්න හා ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට ස්ථානයක් නොවේ.
(දෝෂ වාර්තා කිරීමට මෙතන ඔබන්න)

ඔබගේ ප්‍රශ්නය මුල් පිටුව සම්බන්ධව නම්, එයට මීට පෙර පිළිතුරු ලැබී නැති බව ප්‍රථමයෙන් ලේඛනාගාරය පරික්ෂා කොට තහවුරු කරගන්න:


ඔබගේ ප්‍රශ්නය සෘජුවම මුල් පිටුව සමග සම්බන්ධ නොවේ නම්, කරුණාකර පහත දැක්වෙන ස්ථාන සමාලෝචනය කර බලන්න:

විකිපීඩියාවට දායකවීම සහ භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දෙගිඩියාවෙන් සිටී නම්, කරුණාකර මුල් පිටුව සමග අසම්බන්ධ වන ප්‍රශ්නයක් පළ කිරීම පිළිබද විස්තර සදහා ප්‍රශ්නෝත්තර උපකාර බලන්න.

නැතහොත් විකිපීඩියාව ගවේෂණය කරන්න:


මුල් පිටුවෙහි මෙවලම්
ඊයේ
ජනවාරි 22
අද
ජනවාරි 23, 2018
හෙට
ජනවාරි 24
සවිලි සවිලි සවිලි
තෝඋ/අදගැ තෝඋ/අදගැ තෝඋ/අදගැ
දැන් වේලාව 02:41 UTC
මුල් පිටුව විමෝචනය කරන්න
මෙම පිටුව විමෝචනය කරන්නසංරක්‍ෂිත ලේඛණ

මුල් පිටු ආකෘති[සංස්කරණය]

මුල් පිටුව සඳහා ඔබ විසින් සාදන ලද ආකෘති වල සබැඳියන් මෙතැනට එක් කරන්න. සංවාදය සඳහා වෙනම පිටුවක් තනාගෙන කරමු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:17, 9 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

 1. වත්මන් මුල් පිටුව
 2. {{මුල් පිටුව}}
 3. මුල්_පිටුව/Test_1
 4. මුල්_පිටුව/Test_2
 5. මුල්_පිටුව/Test_3

Election map[සංස්කරණය]

Sinhala election map

Hello, I tried to create an election map in Sinhala, hopefully it is correct ... ? If you find it useful it could be used instead of the latin script map. Greetings --Furfur (talk) 13:32, 31 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)

The English map it says "DIGAMADULLA" and the Sinhala map says "AMPARA". Is that correct? --Lee (talk) 06:19, 1 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
I don't know. I think Ampara is the name of the district and Digamadulla is the name of the electoral district, although both are identical? I can change the name to Digamadulla if you think that this is more correct. Can you please provide me with the Sinhala expression for Digamadulla ? --Furfur (talk) 21:54, 1 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
... ok, I changed it. --Furfur (talk) 21:59, 1 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
Updated! --Lee (talk) 06:23, 2 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
ස්තුති! --Furfur (talk) 14:47, 2 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
Vielen Dank für deine Unterstützung. (I hope the meaning is correct in this context also)--Lee (talk) 03:13, 3 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)
That's perfectly correct :) ! My pleasure! --Furfur (talk) 22:34, 3 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)

ශ්‍රි ලංකාවේ පැවති මැතිවරණ.[සංස්කරණය]

මැතිවරණ දිනයන්

1.මහ මැතිවරණය - පළමුවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1931.06.13 - 1931.06.20 (දින 7යි)

2.මහ මැතිවරණය - ‌දෙවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1936.02.22 - 1936.03.07(දින 11යි)

3.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය(1 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1947.08.23 - 1947.09.20(දින 19යි)

4.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1952.05.24 - 1952.05.30(දින 4යි)

5.මහ මැතිවරණය - - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය(3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1956.04.05 - 1956.04.10 (දින 3යි)

6.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1960.03.19

7.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1960.07.20

8.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1965.03.22

9.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1970.05.27

10. මහ මැතිවරණය - ‌දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව (8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1977.07.21

11. ජනාධිපතිවරණය (පළමුවැනි)1982.10.20

12. ජනමත විචාරණය 1982.12.22

13 පළමු පළාත් සභා මැතිවරණය -

      වයඹ පළාත    1988.04.28
        උතුරු මැද පළාත 1988.04.28
        ඌව පළාත 1988.04.28
        සබරගමුව පළාත  1988.04.28
        බස්නාහිර පළාත  1988.06.02
        මධ්‍යම පළාත   1988.06.02
        දකුණු පළාත   1988.06.09
        උතුරු නැ‌ගෙනහිර පළාත  1988.11.19

14. ජනාධිපතිවරණය (දෙවැනි) 1988.12.19 15. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනර‌ජ‌යේ ‌2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (9 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1989.02.15 16. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1991.05.11 17. පළාත් සභා මැතිවරණය 1993.05.17

      දකුණු පළාත   1994.03.24

18. පළාත් පාලන මැතිවරණය - නැ‌ගෙනහිර පළාත 1994.03.01

19. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(10 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1994.08.16

20. ජනාධිපතිවරණය (තූන්වැනි) 1994.11.09

21. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1997.03.21

22. පළාත් සභා මැතිවරණය

      වයඹ පළාත    1999.01.25
        බස්නාහිර පළාත  1999.04.06
        මධ්‍යම පළාත   1999.04.06
        උතුරු මැද පළාත 1999.04.06
        ඌව පළාත 1999.04.06
        සබරගමුව පළාත  1999.04.06
        දකුණු පළාත   1999.06.10

23. ජනාධිපතිවරණය (හතරවැනි) 1999.12.21

24. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(11 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2000.10.10

25. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(12 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2001.12.05

26. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2002.03.20 සහ 2002.05.20

       අකුරැස්ස ප්‍රා‌දේශීය සභාව  2003.03.08

27. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(13 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2004.04.02

28. පළාත් සභා මැතිවරණය

      වයඹ පළාත    2004.04.25
        ඉතිරි පළාත් හය 2004.07.10

29. ජනාධිපතිවරණය (පස්වැනි) 2005.11.17

30. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2006.03.30 සහ 2006.05.20

      මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය  2008.03.10

31. පළාත් සභා මැතිවරණය

      නැ‌ගෙනහිර පළාත 2008.05.10
        උතුරු මැද පළාත 2008.08.23
        සබරගමුව පළාත  2008.08.23
        මධ්‍යම පළාත   2009.02.14
        වයඹ පළාත    2009.02.14
        බස්නාහිර පළාත  2009.04.25
        ඌව පළාත 2009.08.08

32. පළාත් පාලන මැතිවරණය

      යාපනය මහනගර සභාව    2009.08.08
        වවුනියාව නගර සභාව    2009.08.08

33. පළාත් සභා මැතිවරණය

  දකුණු පළාත   2009.10.10

34. ජනාධිපතිවරණය (හයවැනි) 2010.01.26 35. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(14 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2010.04.08 සහ 2010.04.20

36. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2011.03.17, 2011.07.23, 2011.10.08

37. පළාත් සභා මැතිවරණය

      නැ‌ගෙනහිර පළාත 2012.09.08
        උතුරු මැද පළාත 2012.09.08
        සබරගමුව පළාත  2012.09.08
        මධ්‍යම පළාත   2013.09.21
        උතුරු පළාත   2013.09.21
        වයඹ පළාත    2013.09.21
        බස්නාහිර පළාත  2014.03.29
        දකුණු පළාත   2014.03.29
        ඌව පළාත 2014.09.20

38. ජනාධිපතිවරණය (හත්වැනි) 2015.01.08

39. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (15 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 2015.08.17

ශ්‍රි ලංකාවේ පැවති මැතිවරණ දිනයන්.[සංස්කරණය]

ශ්‍රි ලංකාවේ පැවති මැතිවරණ.[මූලාශ්‍රය සංස්කරණය] මැතිවරණ දිනයන්

1.මහ මැතිවරණය - පළමුවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1931.06.13 - 1931.06.20 (දින 7යි)

2.මහ මැතිවරණය - ‌දෙවැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව 1936.02.22 - 1936.03.07(දින 11යි)

3.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය(1 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1947.08.23 - 1947.09.20(දින 19යි)

4.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1952.05.24 - 1952.05.30(දින 4යි)

5.මහ මැතිවරණය - - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය(3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1956.04.05 - 1956.04.10 (දින 3යි)

6.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1960.03.19

7.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1960.07.20

8.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1965.03.22

9.මහ මැතිවරණය - නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය (7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 1970.05.27

10. මහ මැතිවරණය - ‌දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව (8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1977.07.21

11. ජනාධිපතිවරණය (පළමුවැනි)1982.10.20

12. ජනමත විචාරණය 1982.12.22

13 පළමු පළාත් සභා මැතිවරණය -

     වයඹ පළාත    1988.04.28
        උතුරු මැද පළාත 1988.04.28
        ඌව පළාත 1988.04.28
        සබරගමුව පළාත  1988.04.28
        බස්නාහිර පළාත  1988.06.02
        මධ්‍යම පළාත   1988.06.02
        දකුණු පළාත   1988.06.09
        උතුරු නැ‌ගෙනහිර පළාත  1988.11.19

14. ජනාධිපතිවරණය (දෙවැනි) 1988.12.19 15. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනර‌ජ‌යේ ‌2 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (9 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1989.02.15 16. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1991.05.11 17. පළාත් සභා මැතිවරණය 1993.05.17

     දකුණු පළාත   1994.03.24

18. පළාත් පාලන මැතිවරණය - නැ‌ගෙනහිර පළාත 1994.03.01

19. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 3 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(10 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)1994.08.16

20. ජනාධිපතිවරණය (තූන්වැනි) 1994.11.09

21. පළාත් පාලන මැතිවරණය 1997.03.21

22. පළාත් සභා මැතිවරණය

     වයඹ පළාත    1999.01.25
        බස්නාහිර පළාත  1999.04.06
        මධ්‍යම පළාත   1999.04.06
        උතුරු මැද පළාත 1999.04.06
        ඌව පළාත 1999.04.06
        සබරගමුව පළාත  1999.04.06
        දකුණු පළාත   1999.06.10

23. ජනාධිපතිවරණය (හතරවැනි) 1999.12.21

24. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 4 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(11 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2000.10.10

25. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 5 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(12 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2001.12.05

26. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2002.03.20 සහ 2002.05.20

       අකුරැස්ස ප්‍රා‌දේශීය සභාව  2003.03.08

27. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 6 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(13 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2004.04.02

28. පළාත් සභා මැතිවරණය

     වයඹ පළාත    2004.04.25
        ඉතිරි පළාත් හය 2004.07.10

29. ජනාධිපතිවරණය (පස්වැනි) 2005.11.17

30. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2006.03.30 සහ 2006.05.20

     මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය  2008.03.10

31. පළාත් සභා මැතිවරණය

     නැ‌ගෙනහිර පළාත 2008.05.10
        උතුරු මැද පළාත 2008.08.23
        සබරගමුව පළාත  2008.08.23
        මධ්‍යම පළාත   2009.02.14
        වයඹ පළාත    2009.02.14
        බස්නාහිර පළාත  2009.04.25
        ඌව පළාත 2009.08.08

32. පළාත් පාලන මැතිවරණය

     යාපනය මහනගර සභාව    2009.08.08
        වවුනියාව නගර සභාව    2009.08.08

33. පළාත් සභා මැතිවරණය

 දකුණු පළාත   2009.10.10

34. ජනාධිපතිවරණය (හයවැනි) 2010.01.26 35. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 7 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව(14 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව)2010.04.08 සහ 2010.04.20

36. පළාත් පාලන මැතිවරණය 2011.03.17, 2011.07.23, 2011.10.08

37. පළාත් සභා මැතිවරණය

     නැ‌ගෙනහිර පළාත 2012.09.08
        උතුරු මැද පළාත 2012.09.08
        සබරගමුව පළාත  2012.09.08
        මධ්‍යම පළාත   2013.09.21
        උතුරු පළාත   2013.09.21
        වයඹ පළාත    2013.09.21
        බස්නාහිර පළාත  2014.03.29
        දකුණු පළාත   2014.03.29
        ඌව පළාත 2014.09.20

38. ජනාධිපතිවරණය (හත්වැනි) 2015.01.08

39. මහ මැතිවරණය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ‌යේ 8 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව (15 වැනි පාර්ලි‌මේන්තුව) 2015.08.17

"https://si.bywiki.com/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මුල්_පිටුව&oldid=415494" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි