අනුපිටපත් ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම ගොනුවේ බොහෝ මෑතදී සමහර අනෙකුත් ගොනු වඩාත් මෑත අනුවාදය අනුපිටපතක් කොහෙද ගොනු ලැයිස්තුවකි. එකම දේශීය ගොනු ලෙස සලකනු ලැබේ.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:17, 25 මැයි 2018 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 3205.jpg ඇත 2 අනුපිටපත්.
 2. Richard-de-zoysa.JPG ඇත 2 අනුපිටපත්.
 3. Sigiri lalanawo 3.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 4. Bird3.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 5. Ambakke.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 6. 2009 North Korean Nclear Test.png ඇත අනුපිටපතක්.
 7. Sigiri lalanawo 7.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 8. මාදු ගඟ.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 9. Abayagiriya.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 10. Monk 3.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 11. 05 Green-billed Coucal.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 12. Mahela Jayawardene1.jpeg ඇත අනුපිටපතක්.
 13. Court.jpg.gif ඇත අනුපිටපතක්.
 14. Muthiyangana.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 15. 120px-Demala maha seya.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 16. RUWANWELISAYA.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 17. Sigiri lalanawo 4.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 18. Katayam.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 19. Epiphany 3.10.11.png ඇත අනුපිටපතක්.
 20. Rights.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 21. IMG 20160305 164253.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 22. Lagadhiima.png ඇත අනුපිටපතක්.
 23. -judek21.JPG ඇත අනුපිටපතක්.
 24. Arrest 4.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 25. Bimba Devi alias Yashodara.JPG ඇත අනුපිටපතක්.
 26. Sigiriya 6.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 27. Sigiri lalanawo 2.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 28. ජාත්‍යන්තර රූ රැජිණ ලාංඡනය.png ඇත අනුපිටපතක්.
 29. Kalu.4.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 30. Sherlock titlecard.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 31. 863-2.JPG ඇත අනුපිටපතක්.
 32. Cmrbook2coverlga 0.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 33. Ambakke 02.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 34. Si 3.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 35. Peacock02.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 36. Sigiri lalanawo 8.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 37. SIGIRIYA10.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 38. Naagin Colors Title Card.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 39. A.katayam5.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 40. Judek1.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 41. Diriya Diyaniya-poster.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 42. 1Buddha.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 43. Manner-of-eating-and-drinking.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 44. Sigiri lalanawo 5.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 45. 45.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 46. Ruwanveli.gif ඇත අනුපිටපතක්.
 47. Ranjanar.png ඇත අනුපිටපතක්.
 48. A.katayam8.jpg ඇත අනුපිටපතක්.
 49. ඩික්සන් MOSFET ද්විගුණකය.svg ඇත අනුපිටපතක්.
 50. Ambakke 1.jpg ඇත අනුපිටපතක්.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:ListDuplicatedFiles" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි