ගෝලීයව වාරණය කළ IP ලිපින ලයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මේ දැන් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතින ගෝලීය වාරණ ලයිස්තුවකි. ඇතැම් වාරණ ප්‍රාදේශිය අක්‍රීය ලෙස දක්වා ඇත: එයින් හැඟවෙන්නේ එම වාරණ අනෙක් අඩවි මත ක්‍රියා කරන නමුත් මෙම විකියේදී ඒවා අක්‍රීය කෙරුමට ප්‍රාදේශීය පරිපාලකයෙකු තීරණය කර ඇති බවයි.

ගෝලීය වාරණයක් සඳහා සොයන්න
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
 • 00:16, 28 මැයි 2018: Defender (meta.wikimedia.org) 174.255.136.183 ගෝලීයව වාරිතයි. (31 මැයි 2018 දිනදී 00:16 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 18:45, 27 මැයි 2018: علاء (meta.wikimedia.org) 41.222.239.82 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 ජූනි 2018 දිනදී 18:45 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (WP0 abuse)
 • 17:54, 27 මැයි 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) 174.255.137.199 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 17:54 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 17:45, 27 මැයි 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) 46.134.5.142 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 17:45 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 17:45, 27 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 103.54.148.58 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 අගෝස්තු 2018 දිනදී 17:45 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:43, 27 මැයි 2018: Stryn (meta.wikimedia.org) 46.134.190.126 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 17:43 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:47, 27 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 5.62.43.0/25 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 අගෝස්තු 2018 දිනදී 16:47 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:00, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 184.96.229.0 ගෝලීයව වාරිතයි. (3 ජූනි 2018 දිනදී 16:00 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 15:57, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 162.223.88.235 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 අගෝස්තු 2018 දිනදී 15:57 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:35, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 185.234.17.239 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 ජූනි 2018 දිනදී 15:35 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:04, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 169.57.0.245 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 15:04 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 14:53, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 66.133.76.7 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 14:53 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 14:44, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 167.99.188.148 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 14:44 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 14:26, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 185.108.129.25 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 14:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 14:06, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 167.99.254.243 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 14:06 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 13:52, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 176.10.250.45 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 13:52 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 13:49, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 103.75.118.129 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 13:49 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 13:45, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 167.99.180.50 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 13:45 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 13:41, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 159.65.114.98 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 මැයි 2019 දිනදී 13:41 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 09:44, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 104.238.169.78 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 ජූනි 2018 දිනදී 09:44 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 09:22, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 222.127.169.47 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 16:22 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki abuse)
 • 09:01, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 93.86.157.237 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 16:01 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki abuse)
 • 08:11, 27 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 174.255.131.186 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 15:11 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 04:45, 27 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 2601:87:8300:7E10:0:0:0:0/64 ගෝලීයව වාරිතයි. (27 ජූනි 2018 දිනදී 04:45 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 02:37, 27 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 73.194.219.228 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 09:37 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 02:26, 27 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 67.188.107.223 ගෝලීයව වාරිතයි. (30 මැයි 2018 දිනදී 02:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 23:28, 26 මැයි 2018: Jyothis (meta.wikimedia.org) 165.16.48.0/20 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 23:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: Abused range with OPs.)
 • 23:15, 26 මැයි 2018: Jyothis (meta.wikimedia.org) 2002:6897:EEC2:0:0:0:0:0/62 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 ජූනි 2018 දිනදී 23:15 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 23:14, 26 මැයි 2018: Jyothis (meta.wikimedia.org) 5.143.118.93 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 ජූනි 2018 දිනදී 23:14 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 23:04, 26 මැයි 2018: Jyothis (meta.wikimedia.org) 86.62.127.232 ගෝලීයව වාරිතයි. (9 ජූනි 2018 දිනදී 23:04 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ)
 • 18:13, 26 මැයි 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) 2001:67C:2660:425:92E2:BAFF:FE91:1CB8 ගෝලීයව වාරිතයි. (2 ජූනි 2018 දිනදී 18:13 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 17:40, 26 මැයි 2018: -revi (meta.wikimedia.org) 196.245.174.97 ගෝලීයව වාරිතයි. (2 ජූනි 2018 දිනදී 17:40 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:37, 26 මැයි 2018: -revi (meta.wikimedia.org) 196.245.174.11 ගෝලීයව වාරිතයි. (2 ජූනි 2018 දිනදී 17:37 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:14, 26 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 107.161.84.214 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 ජූනි 2018 දිනදී 16:14 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:15, 26 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 165.73.246.0/24 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 15:15 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:06, 26 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 86.121.119.0/25 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 15:06 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:41, 26 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 85.173.144.224 ගෝලීයව වාරිතයි. (29 මැයි 2018 දිනදී 14:41 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 13:36, 26 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 65.155.17.196 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 13:36 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki abuse)
 • 13:34, 26 මැයි 2018: Rxy (meta.wikimedia.org) 198.71.62.65 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 ජූනි 2018 දිනදී 13:34 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 13:29, 26 මැයි 2018: Trijnstel (meta.wikimedia.org) 69.14.155.196 ගෝලීයව වාරිතයි. (7 ඔක්තෝබර් 2018 දිනදී 23:24 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 03:08, 26 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 196.247.229.0/27 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 03:08 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 03:03, 26 මැයි 2018: Green Giant (meta.wikimedia.org) 79.106.35.0/24 ගෝලීයව වාරිතයි. (26 අගෝස්තු 2018 දිනදී 03:03 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 23:47, 25 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 103.208.85.27 ගෝලීයව වාරිතයි. (25 මැයි 2019 දිනදී 23:47 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 18:44, 25 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 167.160.119.118 ගෝලීයව වාරිතයි. (25 මැයි 2019 දිනදී 18:44 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 18:07, 25 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 167.99.182.52 ගෝලීයව වාරිතයි. (25 මැයි 2019 දිනදී 18:07 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 17:57, 25 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 88.150.236.22 ගෝලීයව වාරිතයි. (1 ජූනි 2018 දිනදී 17:57 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 17:56, 25 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 185.108.128.27 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 17:56 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Long-term abuse)
 • 17:55, 25 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 85.255.237.20 ගෝලීයව වාරිතයි. (28 මැයි 2018 දිනදී 17:55 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Long-term abuse)
 • 17:35, 25 මැයි 2018: Tegel (meta.wikimedia.org) 103.25.59.109 ගෝලීයව වාරිතයි. (25 මැයි 2019 දිනදී 17:35 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 17:27, 25 මැයි 2018: Matiia (meta.wikimedia.org) 185.217.71.38 ගෝලීයව වාරිතයි. (25 මැයි 2019 දිනදී 17:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:GlobalBlockList" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි