ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ ප්‍රවර්ග

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:17, 25 මැයි 2018 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. "පහත මාතෘකාව පිළිබඳ ලිපි මාලාවක කොටසකි" සැකිලි
 2. AfD debates (Biographical)
 3. AfD debates (Fiction and the arts)
 4. AfD debates (Games or sports)
 5. AfD debates (Indiscernible or unclassifiable topic)
 6. AfD debates (Media and music)
 7. AfD debates (Nominator unsure of category)
 8. AfD debates (Not yet sorted)
 9. AfD debates (Organisation, corporation, or product)
 10. AfD debates (Places and transportation)
 11. AfD debates (Science and technology)
 12. AfD debates (Society topics)
 13. AfD debates (Web or internet)
 14. Age of Empires
 15. All Wikipedia files with no non-free use rationale
 16. All articles that need to be wikified
 17. All non-free logos
 18. All non-free media
 19. All orphaned articles
 20. All user-created public domain images
 21. Aristolochiaceae කුලය
 22. Articles containing Russian-language text
 23. Articles containing unverified chemical infoboxes
 24. Articles for deletion
 25. Articles for deletion templates
 26. Articles that need to be wikified from දෙසැම්බර් 2011
 27. Articles using diversity taxobox
 28. Articles which may contain unencyclopedic material
 29. Articles with unsourced statements from February 2015
 30. Author died more than 100 years ago public domain images
 31. Babel
 32. Barnstar award templates
 33. Barnstars with alternate version
 34. Barnstars with alternative versions
 35. Boolean, register, and condition testing templates
 36. Candidates for speedy deletion as Pure vandalism and blatant hoaxes
 37. Candidates for speedy deletion as redundant files
 38. Candidates for speedy deletion as spam
 39. Candidates for uncontroversial speedy deletion
 40. Category:CS1 errors: URL–wikilink conflict
 41. Category namespace templates
 42. Chembox templates
 43. Chess templates
 44. Cleanup from අගෝස්තු 2011
 45. Company stubs
 46. Content portals
 47. Contents
 48. Country data templates with distinct template name
 49. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 images
 50. Creative Commons Attribution 3.0 images

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න